Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Lapsevanemale

Koostöö lastevanemaga

 

Põhimõtted ja korraldus


Lastevanematel ja lasteaia personalil on ühine vastutus lapsele soodsa arengukeskkonna loomisel ning tema arengu ja õppimise toetamisel.

Koostöö eesmärgiks on lapse arengu toetamine. 

Koostöö edukus sõltub lastevanemate ja õpetajate usaldusest ning üksteisemõistmisest. Aktiivses koostöös loovad kodu ja lasteaed tingimused, kus kavandatud tegevused annavad soovitud tulemusi.

Lasteasutus tutvustab lastevanematele õppekava, rühma aasta- ja nädala tegevuskavasid. Lasteasutus loob lastevanematele võimalused osaleda õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamisel ja läbiviimisel ning hinnangu andmisel lasteasutuse tegevuse kvaliteedile. Lasteasutus teavitab regulaarselt lapsevanemat lapse arengu ja õppimise tulemustest ning kaasab ta hinnangu andmisse. Lasteasutus loob lastevanemale võimalused saada tuge ja nõu kasvatusküsimustes.

Toimiva koostöö loomiseks
 • oleme avatud suhtlejad
 • räägime lapsevanemaga läbi vastastikused ootused ja soovid
 • kuulame tähelepanelikult, millest lapsevanem soovib meid oma lapse puhul teavitada
 • loome süsteemse infovahetuse
 • kaasame lastevanemaid võimaluse piires õppe- ja kasvatusprotsessi ning ürituste kavandamisse ja läbiviimisse
 • lastevanematele suunatud küsitlustest saadud tagasiside kaudu parendame  lasteaia tegevust


Koostöövormid


Infopäev uutele lastevanematele

Infopäev toimub harilikult kevadel ja sellele kutsutakse lastevanemad, kelle laps tuleb sügisel esimest korda lasteaeda. Uutele lastevanematele tutvustatakse infopäeva käigus lasteaeda, selle töötajaid ja kodukorda ning võimalik on tutvuda tulevase rühmaruumi ja õpetajatega.

Esimene lasteaia külastus

Lasteaeda tulek on olenemata lapse east oluline muutus ja tähtis hetk pere elus. Laps satub uude keskkonda, kohtub võõraste täiskasvanute ja rühmakaaslastega. Enne, kui laps lasteaeda tuleb, peaks pere eelnevalt külastama lasteasutust, et tutvuda lasteaiaga, kohtuma õpetajate ja rühmakaaslasega.

Suhtlemine laste toomise ja viimise ajal

Vestlused õpetaja ja lapsevanema vahel päevakohase informatsiooni vahetamiseks toimuvad iga päev.
 • Vestlused hommikuti ja õhtuti - õpetaja kirjeldab lapse päevaseid tegemisi, tuletab meelde kohtumisi või sündmusi.
 • Arutelud lapse edusammudest, kasvatusmeetoditest, harjumustest, individuaalsetest iseärasustest, et jõuda paremini ühisele eesmärgile.

Lastevanemate nõustamine
 • Igapäevased individuaalsed vestlused hommikuti ja õhtuti rühma õpetajatega, muusika- ja liikumisõpetajaga, vajaduse korral mõne muu spetsialisti poole suunamine (logopeed, psühholoog, perearst).
 • Arenguvestlused lastevanematega toimuvad kaks korda aastas - sügisel ja kevadel. Lapsevanem täidab eelnevalt õpetaja käest saadud ankeedi, mis sisaldab küsimusi lapse ja lasteaia kohta. Vestlus toimub suulises vormis, milles osalevad rühmaõpetajad ja võimaluse korral mõlemad lapsevanemad ning vajadusel ka juhtkonna esindaja. Muukeelsetel lapsevanematel vajaduse korral ka tõlk.
 • Loengud, ettekanded. Lastevanematele korraldatakse loenguid ja ettekandeid laste arengust, selle hindamisest ja  koolivalmiduse toetamisest. Rühmastendidel on üleval jooksev info lähiajal väljaspool maja toimuvate loengute ja seminaride  kohta, mis on mõeldud lapsevanematele.
 • Koosolekud (nii rühma- kui ka üldkoosolekud).
 • Suunav kirjandus (stendil, interneti aadressid, lasteaia raamatukogu jne).
 • Erivajadusega laste suunamine nõustamiskomisjonidesse.
 • Kõikide lasteaiaga seotud probleemide korral on nõustajaks lasteaia direktor.

Arenguvestlused

Kaks korda aastas viib pedagoog lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mille eesmärgiks on usalduslikus õhkkonnas info vahetamisaega saavutada kooskõla lapsevanema ootuste ja lasteasutuse tegevuse eesmärkide ja põhimõtete vahel ning toetada lasteasutuses õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamist, arvestades iga lapse huvisid, võimeid ja vajadusi.

Arenguvestluse käigus
 • antakse kahepoolset tagasisidet lapse arengust ja õppimisest;
 • hinnatakse lasteasutuses toimunud õppe- ja kasvatusprotsessi tulemusi;
 • kavandatakse mõlemapoolsed edasised tegevused lapse arengu ja õppimise toetamisel.

Koosolekud
 • Infokoosolekud aitavad lapsevanematel kohtuda õpetajate meeskonnaga ja teiste vanematega, saada teavet igapäevase töö kohta ja muud kasulikku infot.
 • Üldkoosolek toimub üks kord aastas - sügisel.
 • Rühmasisesed koosolekud toimuvad vähemalt üks kord aastas - sügisel  (lõpurühmadel vastavalt vajadusele). Koosolekute protkollidega saab lapsevanem tutvuda  oma lapse rühmas.

Koostöö perega
 • Lapsevanemate juhtimisel ühised  teemahommikud.
 • Võimaluse andmine  abistamiseks: õppevahendite, kostüümide valmistamine ja pidude ettevalmistamine jne.

Kirjalikud teated

Individuaalsed teated või päevakohase info edastamine, kutsed üritustele. Teated edastatakse ELIIS.ee kaudu. 

Teadetetahvlid ja stendid, infovoldikud.

Teadetetahvleid, stende ja infovoldikuid saab kasutada selleks, et hoida lastevanemaid kursis koosolekute, sündmuste, päevaplaani, peredele korraldatavate ürituste ja kõige lasteaias toimuvaga.

Lasteaia koduleht

Lasteaia kodulehelt on leitav kogu vajaminev info lasteaia töökorralduse kohta. 

ELIIS.ee keskkond

Lasteaias on kasutusel e-lasteaed ELIIS.ee keskkonnas, mis pakub lasteaiale innovaatilisi ja digitaalseid lahendusi õppetöö mugavamaks korraldamiseks. Eeldame, et ELIIS.ee keskkonnas on kasutajateks ka kõik meie lasteaias käivate laste vanemad. Läbi keskkonna jagame infot ja nädala- ning kuuplaane, ürituste kirjeldusi ja fotosid, teavet lapse kohta jne. 

Ankeedid ja küsimustikud
 • Küsimustikud lapsevanematele aitavad tihendada koostööd lasteaia ja kodu vahel ning   parendada lasteaia töökorraldust. Lapsevanemate tagasisideküsitlusi korraldatakse üle aasta. 
 • Laste rahuloluküsitlused.

Loengud ja koolitused lastevanematele

Loengud ja koolitused on vajalikud lastevanemate kasvatusalaste teadmiste täiendamiseks ja huvitava informatsiooni jagamiseks. Koolituse võivad lisaks rühmaõpetajale läbi viia ka logopeed, psühholoog, 1. klassi õpetaja koolist jne. Lastevanematele korraldatakse loenguid ja ettekandeid laste arengust, selle hindamisest ja koolivalmiduse toetamisest. Infot koolitusvõimaluste kohta jagatakse läbi ELIIS.ee keskkonna. 

Ühisüritused – peod, pereõhtud

Ühisüritused on lastevanemate, laste ja lasteaia töötajate ühised ettevõtmised. Ühisüritustel on lapsevanemal võimalus näha oma lapse tegutsemist kollektiivis, suhelda lapsega tegelevate pedagoogide ning teiste lastevanematega. Ühisüritused võivad olla:
 • Ühised väljasõidud koos vanematega 
 • Temaatilised üritused (isadepäev, emadepäev, jõulupidu, kevadine lihavõttenädal avatud tegelustega rühmades) ja muidugi rühmasisesed üritused ja väljasõidud.
 • Vanemate töökohtade külastamine, võimalus tutvustada oma ametit.
 • Vanavanemate vestlusring eluolust vanasti.

Näitused

Rühmades ja lasteaia koridorides valmistatud või toodud töödest (fotonäitused, sügisandide näitused). 

Talgud, lastevanemate abi

Perekonnale praktilise võimaluse andmine osalemiseks lasteaia tegevuses. Talgud on mõeldud millegi lasteaiale olulise teostamiseks, kus lastevanemate ühisel jõul saab näiteks remonditud mõni ruum või korrastatud lasteaia õueala.

Hoolekogu töö

Hoolekogusse valitakse igal aastal sügisesel lastevanemate üldkoosolekul igast rühmast üks lapsevanem. Hoolekogu ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Hoolekogu pädevuses on lasteaiale oluliste otsuste tegemine või lasteaia huvide eest seismine muudes instantsides.

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow