Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Lapsevanemale

Lasteaiatasu ja soodustused


Lasteaia tasu koosneb kohatasust ja toitlustustasust.


Kohatasu 


Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.
Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

Alates 1.jaanuarist 2024.a. on Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu ühe lapse kohta  100.04 eurot kuus.
Alates 1.jaanuarist 2024.a. on Tallinna linna elanikele koolieelse musintsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra toetus ühe lapse kohta 28.79 eurot kuus. 
Seega maksavad Tallinna linna elanikud 2024.a. koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr". Määruse leiad siit

Kohatasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.


Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias


Info on leitav ka Tallinna Haridusameti kodulehel

Tallinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" leiad siit

Tallinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa (edaspidi kohatasu) maksmisest vanem õppeaasta lõpuni (kuni 31. august) lapsevanema avalduse alusel:
  • kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
             * netosissetulek esimese pereliikme kohta on 653,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 523,19 eurot:

2-liikmelise pere puhul maksimaalselt 1177,18 eurot;
                          3-liikmelise pere puhul maksimaalselt 1700,37 eurot;
                          4-liikmelise pere puhul maksimaalselt 2223,56 eurot;
                          5-liikmelise pere puhul maksimaalselt 2746,75 eurot.

 * Pere netosissetulekut kontrollib avalduse esitaja elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

             * Sissetuleku alusel esitatud avalduse korral rakendatakse kohatasu vabastus vanemale kõikide lasteaias käivate pere laste osas, kes avalduse esitamise hetkel elavad vanemaga rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil ja lapsed on Tallinna munitsipaallasteaia nimekirjas (laps on lasteaia nimekirjas rühma registreerimise alguskuupäevast).
  • teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna munitsipaallasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil; Kui vanemal on üle kahe Tallinna munitsipaallasteaias käivat last, siis iseteeninduskeskkonnas tuleb esitada avaldus iga lapse kohta eraldi. Kohatasu vabastuse avalduse saab vanem esitada alates lapse lasteaeda registreerimise kuupäevast (lasteaia alguskuupäev).
  • koolivälise nõustamismeeskonna (Innove Rajaleidja keskus) soovitusel sobitusrühmas  sobitatud või erirühmas käiva või tavarühmas käiva ning erirühma kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.
Avalduse kohatasu vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaia direktorile. Paberkandjal esitamiseks leiate vormid Tallinna Haridusameti kodulehelt.

Vanem võib esitada avalduse igal ajal, kui soodustuse vajadus tekib, kuid tasub tähele panna, et soodustus on tähtajaline ning kehtib õppeaasta lõpuni (31. augustini). Kohatasu vabastus lõpetatakse enne õppeaasta lõppu kui vanema ja/või lapse elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Tallinn.

NB! 
Määruse alusel rakendatakse sissetuleku alusel kohatasu vabastus vanema poolt esitatud avalduse esitamise kuule järgnevast kuust. Näiteks septembris esitatud avalduse puhul saab vanem soodustuse alates 1. oktoobrist ning septembrikuu eest esitatud kohatasu tuleb vanemal tasuda. Need vanemad, kellel vanema osa vabastus lõpeb õppeaasta lõpus (31. august), saavad esitada avalduse kohatasu vabastuseks uueks õppeperioodiks augustist. Kohatasu maksmisest vabastust uuele lapsele saab taotleda lapse rühma registreerimise kuupäevast (lapse rühma registreerimise alguskuupäev).

Määruse alusel rakendatakse teise või enama lasteasutuses käiva lapse kohatasu vabastust ja koolivälise nõustamiskomisjoni otsuse põhjal kohatasu vabastust avalduse esitamisest alates. NB! Kui avaldus teha augustis, siis ta kehtib ainult augustis, kuna õppeaasta lõpeb 31.augustil. Uue õppeaasta jaoks tuleb teha uus avaldus septembris. 


Toitlustustasu päevamaksumus


Alates 03.augustist 2020 osutab toitlustusteenust Baltic Restaurants Estonia AS reg.kood 11391363, asukoht  Hõbeda 6, 10125, Tallinn, tel 6014075.
Toit valmistatakse Tallinna Lasteaias Kraavikrõll Kraavi 10 maja köögis.

Vastavalt Tallinna Lasteaed Kraavikrõll hoolekogu otsusele 12.01.2023 ja  direktori käskkirjale 13.jaanuarist 2023 nr 1/1-2:

Alates 1. jaanuarist 2023.a. on lapse toidupäeva maksumus järgmine:

Sõimerühm - lapsed vanuses 1,5 - kuni 3 aastat   2.70 eurot 
Aiarühm-       lapsed  vanuses 3-7 aastat               3.00 eurot

Alates 1.jaanuarist 2024 lisandub toidupäeva maksumusele käibemaksu tõus. 

Sõimerühma toidupäev 2.75 eurot
Aiarühma toidupäev 3.05 eurot. 

Tallinna Linnavalitsuse 6. detsembri 2023 määruse nr 31 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“ § 1  alusel on Tallinna linna munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2.75 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 3.05 eurot päevas. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2024.

Esitatud arved tuleb kindlasti tasuda arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele. Arve esitatakse eelnenud kalendrikuu eest.
  • Kindlasti tuleb kasutada arvel olevat viitenumbrit, mis on igal lapsel personaalne!
  • Kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, kuna võlglasi lasteaeda vastu ei võeta.
  • Omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitatavad ei ole ka ettemaksud.
  • Arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga.
  • Parim ja lihtsam võimalus tasuda arveid on otsekorraldus.
  • Lasteaia arve tuleb lapsevanema e-posti aadressile. Lapsevanematel, kelle ei ole e-posti aadressi, saavad oma arve kätte rühmaõpetaja käest paberkandjal.
  • Tallinna Lasteaia Kraavikrõll arved koostab Tallinna linna finantsteenistus. Raamatupidaja kontakt: ulvi.aidnik@tallinnlv.ee

 

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow