Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Lasteaiast

Kodukord

 

Tallinna Lasteaia Kraavikrõll kodukord


1.Üldsätted
 
 1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.
 2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
 3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.
 4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
 5. Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
 
 1. Lasteaed on avatud tööpäevadel  7.00 – 19.00.
 2. Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides, sealjuures ei tohi segada laste une-ja söögiaegu ning planeeritud õppe-kasvatustegevusi. Soovitatavalt on laps rühmas hommikul kell 9.00 ennem organiseeritud tegevuste algust ning järele tullakse lapsele hiljemalt 15 minutit enne valverühma/lasteasutuse sulgemist. Kui toote lapse lasteaeda peale 9.30, tuleb sellest eelnevalt rühma personali teavitada.
 3. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
 4. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule/isikutele teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat.
 5. Kui te ei jõua lapsele järele kella 19.00-ks, teavitage sellest koheselt rühma õpetajat.
 6. Kui lapsele ei ole lasteasutuselahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
 7. Vanem teavitab rühma õpetajat soovitavalt eelmise päeva kella 15.00-ks, kui laps ei tule või tuleb hiljem lasteaeda. Lapse haigestumisest antakse teada esimesel võimalusel. Teavitada saab kas rühma telefonil, e-posti või ELIIS-i kaudu.
 8. Koroonaviiruse leviku perioodil toimub laste vastuvõtt ja üleandmine õues või halva ilma korral maja uksel või eeskojas. 
 9. Koroonaviiruse korral käitumise juhendid leiab lasteaia COVID-19 leviku tõkestamise plaanist, mis on leitav lasteaia kodulehelt ja ELIIS-ist. 

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
 
 1. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
 2. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
 3. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest (häiretest) lapsevanemat ja vajadusel direktorit.
 4. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeediga lapsele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga. Muudel juhtudel on keelatud on lapsele kaasa anda mistahes ravimeid.
 5. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.
 6. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
 7. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm või juuksehari, ühekordsed taskurätikud, vajadusel vahetuspesu.
 8. Lapsel on siseruumides soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu. Jalanõude valikul pidada silmas, et laps saaks need ise jalga ja et jalanõude tallad ei jätaks põrandale musti triipe. Pehme tallaga võimlemissussid ei ole soovitatavad igapäevaseks kandmiseks.
 9. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
 10. Jahedamal perioodil palume kaasa panna õuekindad, mis ei karda määrdumist, soovitavalt labakud. Sõrmikuid võib kaasa panna lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.
 11. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
 12. Lasteaias on keelatud kanda ehteid, eriti kaelakette – takerdumisoht!
 13. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad. Sõimerühmas vajab laps tagavaraks 1-2 paari vahetusriideid. Kui laps ei käi veel potil, on soovitav panna lapsele jalga püksmähkmed.
 14. Õues mängimiseks on parim riietus see, mille määrdumise korral ei tule probleeme.
 15. Alates aiarühmast on vaja lapsele kaasa panna liikumistegevusteks vastavad võimlemisriideid (T-särk, püksid, libisemiskindla tallaga kinnised jalanõud).
 16. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused lasteasutuse õues.
 17. Lasteaias pakutakse toitu kolm korda päevas: hommikusöök, lõuna ja oode. Õhtusöögi sööb laps kodus.
 18. Toitlustamist korraldab toitlustusfirma, kes jätab endale õiguse teha menüüs muudatusi.
 19. Kui Teie lapsel on mõne toidu suhtes allergiline, siis tooge palun arstilt sellekohane tõend. Toidu valmistamisel arvestatakse sellega.
 20. Ärge andke lapsele kaasa maiustusi ja karastusjooke.
 21. Lapse sünnipäeval võib laps kostitada teisi lapsi puuviljade, küpsiste või kommidega. Kondiitritooted ei ole soovitatavad. 

4. Turvalisuse tagamine
 
 1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.
 2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori/juhtkonna liikme loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.
 3. Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on keelatud.
 4. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning lasterühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.
 5. Vanemad ja lasteasutuse töötajad sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus. Keelatud on lubada lastel ronida väravatele et neid ise avada. Palun ära õpeta lapsele väravate avamist!
 6. Lasteaia territooriumil on tubakatoodete tarbimine keelatud (k.a. e-sigaret).
 7. Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba. Keelatud on parkida autosid majandusväravate ette.
 8. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Keelatud on lasteaeda kaasa tuua IT-vahendeid – telefoni, tahvelarvutit, nutikella jms. Kuna lasteaia õuealal puuduvad tingimused jalg-, jooksu- või tõukerattaga sõiduks, ei ole nende kasutamine lasteaias lubatud. Ratast võib kasutada lasteaeda tulekuks ja koju minekus. Alates väravast, tuleb nii lastel kui täiskasvanutel ratast õuealal käekõrval lükata. Lasteaed ei vastuta lasteaeda jäetud rataste eest.
 9. Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit. 
 10. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
 11. Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või juhtkonda.
 12. Lastega õues oleku ajal viibivad laste rühmaga koos piisav arv turvalisuse tagamiseks piisav arv töötajaid. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
 13. Turvalise keskkonna loomise aluseks on kodu ja lasteaia tihe koostöö. Probleemide korral pöörduge julgelt rühma personali poole, rühma hoolekogu liikme või juhtkonna poole. Andke teada, millised on Teie ootused lasteaia suhtes. Tundke huvi lasteaias toimuva vastu ning osalege lapsevanematele korraldatavatel üritustel. 
 14. Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne nii lasteasutuse töötajale kui lapsevanemale, selle töötlemisel, seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust. 
 15. Iga nädala alguses pannakse ELIIS-i ja rühma stendile välja nädala tegevuskava, kust leiate nädala teema ja läbiviidavad õppe-ja kasvatustegevused. Rühma stendidel on välja pandud ka laste kunstitööd. Palun pöörake nendele tähelepanu. Lapsele on innustav, kui tema tegevuste vastu huvi tuntakse.
 16. Kui Teie kontaktandmed muutuvad, teavitage sellest kindlasti ka rühma õpetajat ning tehke muudatused ELIIS-is.

5. Õuealal mängimise head tavad


Hea lapsevanem!

Õuealale lapsega mängima jäädes palume Teil:

 
 • Kinni pidada õuealal kehtivatest headest tavadest
 • Vastutada oma lapse käitumise eest, kui olete lapsele järele tulnud aga jääte veel õuealale mängima.
 • Mängida oma lapse rühma platsil, ronida seikluspargis või kasutada staadioni.
 • Mitte minna mängima mõnele teisele rühmaplatsile, kui rühm seal väljas on.
 • Suhtuda heaperemehelikult kõikidesse mänguasjadesse.
 • Mängu lõpetamisel mänguasjad panna tagasi sinna, kust need võtsite.
 • Olla heaks eeskujuks teistele lastele ja vanematele
 • Teha heatahtlik märkus, kui näed kedagi teist reegleid rikkumas

Palun ära luba oma lapsel:
 • Käia liivakasti katte peal (kuna see lõhub katet)• Liivakastist liiva välja loopida/kanda
 • Teisi lapsi liivaga loopida
 • Tuua liivakasti mulda
 • Liumäelt alla lasta püsti seistes
 • Liumäelt alla lasta pea ees
 • Takistada teistel lastel liumäe kasutamist (nt seista liuraja alguses ja mitte alla lasta)
 • Teisi liumäelt alla tõugata
 • Ronida liumäele liurada pidi
 • Võtta liumäele kaasa mänguasju (nt liivakastitarbeid, palle jms)
 • Kiikedel püsti seistes kiikuda
 • Kiikuda kinni hoides ühe käega või üldse mitte kinni hoida kiikumise ajal
 • Kiikedega keerutada
 • Joosta kiikuvate kiikede vahel ja vahetus läheduses (suur kiigega pihta saamise oht!)
 • Kiigelt hoo pealt maha hüpata
 • Ühe mänguväljaku mänguasju teisele rühmaväljakule viia
 • Pikavarreliste labidate ja rehadega ringi joosta ja kasutada neid nt püssi vm vahendina
 • Sõita lasteaia õuealal  jalg- või tõukerattaga (meil puuduvad selleks tingimused)
 • Ronida aia ja väravate peal
 • Iseseisvalt väravaid avada

6. Seikluspargi kasutamise juhised


Juhised lapsevanemale:

Seilusrada on mõeldud kasutamiseks 3-10 a. lastele.
Seiklusrajal tuleb täita kõiki alljärgnevaid juhiseid:
 
 • Laps tohib seiklusrajale minna ainult lapsevanema või oma õpetaja järelvalve all
 • Lapsel on üksi, ilma täiskasvanu juuresolekuta, rajal viibimine rangelt keelatud
 • Lapsega koos õhtusel ajal seiklusrajal olles vastutab tema eest alati lapsevanem!
 • Rajale on keelatud minna, kui rada on märg/libe või lumine
 • Rajal olles ei tohi laps vallatleda, ta peab olema tähelepanelik ja ettevaatlik
 • Rajal tohib liikuda ainult ühes suunas. Vastassuunas liikumine on keelatud
 • Rajale minna ja seal alla tulla võib ainult selleks ettenähtud kohast ehk platvormi küljes olevalt trepilt või sõita alla mööda „Ahvi raudteed“
 • Ühel platvormil tohib korraga olla kuni kolm last
 • Erinevat liiki atraktsioonidel tohib olla korraga liikuda 1 laps korraga
 • Platvormidelt alla hüppamine on rangelt keelatud!
 • Samad juhised kehtivad kõikidele lasteaias käivate laste 3-10 aastaste õdede ja vendade kohta, kes soovivad kasutada seiklusrada
 • Kiivri kasutamine seiklusrajal on soovituslik.

Juhised õpetajale:
 
 • Seiklusraja kasutamine toimub kokkulepitud graafiku alusel
 • Õpetaja hindabilma ja laste jalanõude/riiete sobivust rajal liikumiseks. Rajale on keelatud minna kui rada on libe või lumine
 • Õpetaja juhendab rajal korraga kuni 10 last. Ülejäänud lastele tagab õpetaja järelvalve rühmaväljakul.
 • Õpetajal peab olema läbitud spetsiaalne instruktaaž seiklusraja ohutuks kasutamiseks
 • Õpetaja selgitab lastele seiklusraja kasutamise eeskirju ja kordab neid iga kasutuskorra eel
 • Rajal tohib liikuda ainult ühes suunas. Vastassuunas liikumine on keelatud.
 • Rajale tohib minna ja sealt alla tulla ainult sellks ettenähtud kohast ehk platvormi küljes olevalt trepilt või alla sõita „Ahvi raudtee“ kaudu
 • Õpetaja turvab lapse „Ahvi raudteele“ ronimist
 • Ühel platvotmil tohib korraga olla kuni kolm last
 • Erinevat liiki atraktsioonidel tohib korraga liikuda 1 laps korraga
 • Õpetaja teavitab atraktsiooni purunemisest koheselt juhtkonda
 • Iga õpetaja jälgib seiklusraja kasutamist ja sekkub reeglite rikkumisse igal ajal – ka siis, kui tegemist ei ole tema rühma lastega või kui rajal on laps koos lapsevanemaga!

Juhised lapsele:
 
 • Sa tohid seiklusrajale minna ainult ema-isa või oma õpetaja loal ja juuresolekul
 • Täiskasvanult  luba küsimata rajale minna ei tohi!
 • Rajal olles ei tohi mürada, pead olema tähelepanelik ja ettevaatlik
 • Rajal pead liikuma ainult ühes suunas. Vastassuunas liikumine on keelatud!
 • Rajale minna ja sealt alla minna tulla võid ainult selleks ettenähtud kohtades. Rajalt maha tulla võid ainult esimese platvormi küljes oleva trepi kaudu või sõita alla „Ahvi raudteega“
 • Ühte mängu tohib korraga läbida üks laps korraga
 • Ühel platvormil võib olla korraga kuni kolm last
 • Platvormidelt alla hüppamine on rangelt keelatud!

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow