Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Lapsevanemale

Õppeaasta eesmärgid ja õppekava


Meie lasteaia moto:

Kraavikrõll on mängumaa- mängin toas ja õues ma,
oma sõbra abiga ümbritsevat avastan!


Õppeaasta 2023/2024 üldteema: "ÜHEL MEELEL, SAMAS KEELES, ÕPIME JA MÄNGIME"
 • Laps väärtustab eesti keelt ja rahvakultuuri traditsioone,  tunneb huvi teist päritolu rühmakaaslaste keele ja kultuuri vastu.
 • Laps osaleb aktiivselt tegevustes, märkab ümbritsevat keskkonda, oskab ennast loovalt väljendada.
 • Muukeelne laps  saab hakkama igapäevase suhtlusega eesti keeles. 

Eesmärkide täitmist toetavad tegevused:
 • Korraldame õppe-ja kasvatustööd lähtudes keele- ja kultuuri teema-aasta tegevustest ja sündmustest
 • Kujundame laste tervise- ja keskkonnateadlikkust läbi aktiivõppe
 • Kasutame õppetegevustes digivahendeid
 • Toetame muukeelsete laste eesti keele õpet läbi eesti keele lisaõppe

Eesmärk organisatsiooni tasandil - ideekorje aasta – igalt töötajalt 1 hea idee lasteaiaelu edendamiseks!

Tallinna Lasteaed Kraavikrõll õppekava
Kinnitatud juhataja käskkirjaga  4. märts 2009 nr 1 /1-1 . Kraavikrõlli õppekava on täiendatud  ja kiidetud heaks pedagoogilise nõukogu koosolekul 5. detsember 2012  nr 2. Kinnitatud lasteaia direktori käskkirjaga 31. detsember 2012 nr 17/1-1.
Õppekava üldosa  leiad siit

Lasteaia õppekava toetab lastevanemaid lapse kodusel kasvatamisel ja arendamisel.
 1. Käesolev õppekava on Tallinna Lasteaia Kraavikrõll lastega läbi viidava õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.
 2. Lasteaia õppekava aluseks on koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (VV määrus 29.05.2008 nr 87), mille leiad siit.
 3. Lasteaia õppekava toetab lapsevanemaid lapse kodusel kasvatamisel ja arendamisel.
 4. Õppekava eesmärgiks on süstematiseerida õppekasvatustöö sisu, määratleda lähemad ja kaugemad eesmärgid ning nende realiseerimise viisid ja meetodid
 5. Õppekavas on välja toodud õppe-kasvatustöö põhiprintsiibid, tööviisid ja meetodid, traditsioonilised üritused, teemade jaotus, käsitlemise ulatus ning ainekavad
 6. Ainekavades on välja toodud aine eesmärgid, õppesisu ning eeldatav tulemus, milleni laps peaks jõudma õppekavas vastavale vanuserühmale välja töötatud õpisisu läbimisel.
 7. Õppekava sätestab lapse arengu hindamise põhimõtted ning arenguvestluste läbiviimise põhimõtted ning korra.

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow