Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Lapsevanemale

Õppetöö korraldus ja õpetamise metoodikad

 

Õppetöö korraldus


Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31.augustini. Aktiivne õppetegevuste periood kestab 15.septembrist - 15.maini.

1. – 15.septembrini on   rühma laste  arengu jälgimise ja hindamise aeg.

15. – 31.maini on laste arengu jälgimise kokkuvõtete tegemise aeg.

Suvekuudel toimub õppe- ja  kasvatustegevuse valdkondade sisu kordamine, rõhuasetusega mängulistele tegevustele õues.

Õppe- ja kasvatustegevusekorralduse aluseks on Tallinna Lasteaia Kraavikrõll õppekava, mis lähtubkoolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast.

Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

Lapsed viibivad päevas 1-2 korda õues. Rühma õppetegevused algavad kell 9.30.

Õppe - ja kasvatustegevust viiakse läbi nädala/kuuplaani alusel. Seal tuuakse väljaeesmärgid, temaatika, õppesisu ja tegevused. Nädala/kuuplaan koostakse internetikeskkonnas ELIIS ja see on lapsevanemale kättesaadav ELIIS- is. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab pedagoogil teha vajadusel muudatusi. Lasteaias toimub õppimine mänguliste tegevuste kaudu lähtuvalt õppe- ja kasvatusvaldkondade eesmärkidest, sisust ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldusest.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära:võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms.

Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest.

Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima.

Lasteaia õpetajad teevad lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.

Õppe-ja kasvatustegevused on seotud tervikuks ümbritsevat elu ja keskkonda käsitletavate teemade abil. Lisaks käsitletakse teemasid, mis toetavad tervisliku eluviisi, väärtushinnangute  ja käitumisnormide kujunemist.

Õppetegevustele püstitatud eesmärgid lähtuvad lapsest, väljendades samal ajal ka eeldatavaid õpitulemusi antud vanuserühmas.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, sisu ja õpitulemused ja on välja toodud õppekavas ja ainekavades.

Õppe- ja kasvatustegevuse sisu on esitatud kuues põhivaldkonnas:
  • Mina ja keskkond
  • Keel ja kõne
  • Matemaatika
  • Kunst
  • Muusika
  • Liikumine

Lisavaldkonnad:
  • Tervisekasvatus
  • Liikluskasvatus
  • Väärtuskasvatus
 

Lasteaias kasutusel olevad õpetamise metoodikad


• Õuesõpe
Lasteaias rakendatakse õuesõpet vastavalt võimalustele aastaringselt. Aprilli keskpaigast oktoobri keskpaigani kestab õuesõppeperiood, millal viiakse vähemalt üks tegevus nädalas läbi õuekeskkonnas. Õues õppimine tagab liikumist võimaldava õpikeskkonna, kus keha paneb tööle mõtte. Õuesõpe võimaldab lastel tunda ennast vabamalt ja iseseisvamalt, teha koostööd kaaslastega ja tunda rõõmu keskkonnast ja saavutustest.

• Projektõpe
Projektõpe kui lapsest lähtuv töömeetod usub lapse võimetesse ja potentsiaali, kus pikaajalistes projektides, mis põhinevad laste ideedel, tulevad esile kõik õppe- ja kasvatustöö valdkonnad ning üldoskused. Lasteaias on väga oluline arvestada lapse individuaalsete vajadustega, et laps oleks õnnelik ja tahaks õppida. Õpetaja saab aidata laste endi ideid ellu viia läbi projektõppe.

• Väärtuskasvatus
Väärtuste õppimine ja peegeldamine toimub õpikeskkonnas igapäevaselt läbi suhete, käitumisreeglite ja üksteisega arvestamise. Väärtuste kujundamisel on oluline roll täiskasvanutel – nii õpetajatel, lapsevanematel kui ka kõigil teistel täiskasvanutel, kes lastega kokku puutuvad. Sellest lähtuvalt on väga olulisel koha õpetaja eetiline käitumine, enesekontroll ja analüüsioskus. Väärtusteõpetamine toimub lasteaias läbi õppetegevuste sisu.

• Kiusamisest vaba metoodika
„Kiusamisest vabaks!“ keskendub tervetele ja heatahtlikele suhetele lastegruppides nii lasteaias kui koolis. "Kiusamisest vabaks!" lähtub põhimõttest, et me kõik ei saa olla omavahel parimad sõbrad, kuid me kõik saame olla üksteisele headeks kaaslasteks ja seda heaks kaaslaseks olemist on võimalik õppida ja õpetada. Programmi sümboliks on lillat värvi Sõber Karu, kelle abil õpitakse tunnustama ennast ja kaaslast, ennetama ja ka lahendama konflikt-situatsioone. Sõber Karu toetab ühtlasi laste sujuvat üleminekut lasteaiast kooli. Kiusamisest vaba metoodika elemente kasutavad kõik rühmad. 

Mängu kaudu õppimine

Mäng on lapse põhitegevus ja toetab isiksuse terviklikku arengut, aitab väärtustada humaanseid ja demokraatlikke suhteid

Lõimitud õppetegevused

Tegevused on lõimitud õppeprotsess on rajatud erinevate valdkondade teadmisi lõimivatele tegevustele, mis omakorda seostatakse nädala teemade abil

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow